ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Ένωσης και των Μελών της είναι:

 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο  

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο της ΕΕ . Αποτελείται από τα τακτικά μέλη που πληρώνουν τις ετήσιες συνδρομές προς την Ένωση . Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Ένωση και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν εμπίπτει, παραπέμπει στην κρίση και την απόφασή της.

 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται τα θέματα της. Ενεργείται και δραστηριοποιείται στα πλαίσια του καταστατικού, των νόμων και της Γενικής Συνέλευσης για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης . Συγκαλεί τα μέλη σε Γενικές Συνελεύσεις (άρθρα 12 και 13) εισάγει και εισηγείται τα θέματα και εκτελεί τις αποφάσεις που παίρνονται. Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ένωσης μπορεί να προσληφθεί με σύμβαση έργου ή ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου νομικό σύμβουλο και υπαλληλικό προσωπικό.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως για τις υπόλοιπες του, που πηγάζουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2022 - 2025

 

 1.  Γεώργιος Κουλουράς - Πρόεδρος

2.  Παναγιώτης Καρβουνιάρης - Αντιπρόεδρος

3.  Ελένη Τράκα - Γεν. Γραμματέας

4.  Σουλτάνα Δούλαλα - Ταμίας

5.  Κωνσταντίνος Τσιμόπουλος - Έφορος Δημ. Σχέσεων

6.  Γεώργιος Κουκουλιάτας - Μέλος

7.  Ευθαλία Βαλίλα - Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη: Αμιτζόγλου Λύσανδρος και Ντελκή Κυπαρισσία

 

3. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ , ουσιαστικά και τυπικά κάθε χρόνο ή οποτεδήποτε κρίνει αυτό το αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Ελεγκτικής τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, τα λογιστικά βιβλία, τα εντάλματα πληρωμών με τα παραστατικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου. Ο έλεγχος γίνεται στα γραφεία της Ένωσης . Τα συμπεράσματα του ελέγχου διατυπώνονται σε έκθεση την οποία η Ελεγκτική Επιτροπή, αφού ενημερώσει για το περιεχόμενό της στο Διοικητικό Συμβούλιο, γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση όταν συζητείται το θέμα του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την τριετία 2022 - 2025 είναι: 

1. Μαρία Βαλσαμοπούλου - Πρόεδρος 

2. Γαλανιάδη Ευανθία - Μέλος 

3. Αμπατζή Χρυσοβαλαντία - Μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη: Μούτσιος Βασίλειος, Προύφας Ηλίας   

  

4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία που υποβάλλεται σ' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, από μέλος της ΕΕ ή από τρίτο πρόσωπο κάθε παρεκτροπής και κάθε παράβαση των διατάξεων του καταστατικού ή των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τακτικό ή δόκιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. . Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναζητά την ουσιαστική αλήθεια σε κάθε υπόθεση, εξετάζει μάρτυρες, ακούει τον εγκαλούμενο και τον εγκαλούμενο και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο για την τριετία 2022 - 2025 είναι:

1 . Ράπτη Σταματία - Πρόεδρος

2. Κλαυδιανός Διονύσιος - Μέλος

3.  Κατσιάπης Ανδρέας - Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη: Ζησίου Αθηνά, Καρβουνιάρης Ιωάννης