ΕΓΓΡΑΦΗ

Μέλη της Ένωσης είναι συντάκτες / συντάκτριες (δημοσιογράφοι) που εργάζονται επαγγελματικά (αμειβόμενοι / αμειβόμενες) για τη εποπτεία και τη σύνταξη της δημοσιογραφικής ύλης:

- Σε κάθε είδους Μέσα Ενημέρωσης (εφημερίδες, έντυπα, ηλεκτρονικά, ψηφιακά κ.α.)  με έδρα την ελληνική επικράτεια (εκτός Δήμου Αθηνών) τα οποία έχουν ειδησεογραφικό, ενημερωτικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο ή συνδυασμό κάποιων ή όλων των παραπάνω. Ειδικά για τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης προϋπόθεση είναι να λειτουργούν νόμιμα (όπως οι νόμοι του ελληνικού κράτους προβλέπουν για την ίδρυση και λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης).

- Ως ανταποκριτές / ανταποκρίτριες για την περιφέρειά τους, σε Μέσα Ενημέρωσης, ασχέτως έδρας και εμβέλειας, που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

- Σε γραφεία ή υπηρεσίες τύπου που εκδίδουν ενημερωτικά έντυπα ή διαχειρίζονται ενημερωτικές ιστοσελίδες δημοσίων αρχών, τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Εγγραφή μελών

Τακτικά μέλη εγγράφονται συντάκτες / συντάκτριες (δημοσιογράφοι) που έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια αμειβόμενης δημοσιογραφικής εργασίας (ως εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή αυτοαπασχολούμενοι) σε Μέσα Ενημέρωσης χωρίς διακοπή ή και με διακοπή αλλά μόνο αν αυτή οφείλεται σε στράτευση ή σε σοβαρούς λόγους υγείας τους, και εξακολουθούν – στο χρόνο της αίτησης εγγραφής στην Ένωση - να προσφέρουν τις δημοσιογραφικές τους υπηρεσίες σε Μέσα Ενημέρωσης

(Σε κάθε είδους Μέσα Ενημέρωσης: εφημερίδες, έντυπα, ηλεκτρονικά, ψηφιακά κ.α.)  με έδρα την ελληνική επικράτεια (εκτός Δήμου Αθηνών) τα οποία έχουν ειδησεογραφικό, ενημερωτικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο ή συνδυασμό κάποιων ή όλων των παραπάνω. Ειδικά για τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης προϋπόθεση είναι να λειτουργούν νόμιμα, όπως οι νόμοι του ελληνικού κράτους προβλέπουν για την ίδρυση και λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης).

ή ως ανταποκριτές / ανταποκρίτριες για την περιφέρειά τους, σε Μέσα Ενημέρωσης, ασχέτως έδρας και εμβέλειας

ή σε γραφεία ή υπηρεσίες τύπου που εκδίδουν ενημερωτικά έντυπα ή διαχειρίζονται ενημερωτικές ιστοσελίδες δημοσίων αρχών, τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών της Περιφέρειάς τους.

Δόκιμα μέλη εγγράφονται συντάκτες / συντάκτριες (δημοσιογράφοι) οι οποίοι εργάζονται (με σύμβαση εργασίας ή αυτοαπασχολούμενοι) για ένα (1) χρόνο επαγγελματικά (αμειβόμενοι), σε Μέσα Ενημέρωσης ή Γραφεία και Υπηρεσίες Τύπου.

Παραμένουν δόκιμα για δύο (2) χρόνια και εφόσον εξακολουθήσουν να εργάζονται ως συντάκτες / συντάκτριες (δημοσιογράφοι) επαγγελματικά (αμειβόμενοι), σε Μέσα Ενημέρωσης ή Γραφεία και Υπηρεσίες Τύπου,  εγγράφονται στα Τακτικά Μέλη.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για να εγγραφεί συντάκτης / συντάκτρια  (δημοσιογράφος) τακτικό ή δόκιμο μέλος τα δικαιολογητικά  που θα πρέπει να καταθέσει στην ΕΣΕΤ είναι:

- Αίτηση για την εγγραφή με υπογραφή πρόταση εγγραφής από δύο τακτικά μέλη της ΕΣΕΤ

- Πλήρες βιογραφικό Σημείωμα

- Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως από τον Δήμο που ανήκει

- Φωτοτυπία Αποδεικτικών – Πτυχίων Σπουδών

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

- Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα

- Βεβαίωση εργοδότη ή εργοδοτών για το χρόνο εργασίας

- Δείγματα εργασίας (φωτοτυπίες, ling καταχώρησης άρθρων, βίντεο,  εφημερίδων, εντύπων κλπ.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος / εγγεγραμμένη σε άλλη Ένωση Συντακτών

 

Διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή των τακτικών και των δόκιμων μελών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από αίτηση του συντάκτη / της συντάκτριας (δημοσιογράφου), στην οποία πρέπει να είναι προσαρτημένα τα αποδεικτικά (έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις) για τα απαιτούμενα στοιχεία (προϋποθέσεις) εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ή μη γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο / στην ενδιαφερόμενη.

Αν η απόφαση είναι θετική για την εγγραφή, ο εγγραφόμενος / η ενδιαφερόμενη, υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών να καταβάλλει στην Ένωση το δικαίωμα εγγραφής και την συνδρομή του τρέχοντος έτους ώστε να προχωρήσει η εγγραφή στο Μητρώο Μελών  (τακτικών ή δόκιμων) της Ένωσης.

Αν η απόφαση είναι απορριπτική, τότε ο συντάκτης / η συντάκτρια μπορεί να προσφύγει με αίτησή του μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών, δια του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα.