ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.Σ.Ε.Τ.)

(όπως τροποποιήθηκε από την Ειδική Γενική Συνέλευση

της 11ης Φεβρουαρίου 2017)

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ

 

 

Άρθρο 1ο

(Επωνυμία)

 Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ και σε συντομογραφία Ε.Σ.Ε.Τ., είναι πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο, αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθ. 19387/1964 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Λειτουργεί και αναπτύσσει τη δράση του με βάση το καταστατικό που τροποποιήθηκε δύο φορές (502/1984 και 2106/1987 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και διέπεται στο εξής από το παρόν καταστατικό, σε συμφωνία με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Το σωματείο θα αναφέρεται στο εξής σ αυτό το Καταστατικό, απλά ως «Ένωση».

 

Άρθρο 2

(Έδρα - Σφραγίδα)

 Έδρα της Ένωσης ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή η οποία φέρνει κυκλικά την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» και στο κέντρο το σύμπλεγμα ΕΣ, 1963.

  

Άρθρο 3

(Σκοποί)

Σκοποί της Ένωσης είναι:

- Η διαφύλαξη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

- Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλοεξυπηρέτησης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών

- Η στήριξη, κατοχύρωση και προαγωγή του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και η επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια.

- Η συμβολή στην αναβάθμιση των ελληνικών περιφερειακών έντυπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης με σκοπό την διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας των δημοσιογράφων.

- Η συμβολή στην τήρηση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και της πολυφωνίας των Μέσων Ενημέρωσης

- Η συμβολή στην προστασία και την υπεράσπιση με κάθε νόμιμο μέσο, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθεροτυπίας, του  δικαιώματος ενημέρωσης των πολιτών.

- Η συμβολή στην ανάπτυξη και διασφάλιση της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος.  

- Η συμβολή μέσω της συνεργασίας με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς στην περιφερειακή και τοπική αναπτυξιακή διαδικασία.

 

Άρθρο 4

(Μέσα για την επίτευξη των σκοπών)

 Για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς η Ένωση :

  - Οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις και συμμετέχει σε ανάλογες εκδηλώσεις συγγενών οργανώσεων, για τη Δημοσιογραφία, τη Δημοσιογραφική Δεοντολογία, τις τεχνολογικές εξελίξεις στα κάθε είδους Μέσα Ενημέρωσης, τα θέματα των εργαζόμενων στα Μέσα Ενημέρωσης.

- Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικές και επιστημονικές οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε θέματα των Μέσων Ενημέρωσης, του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα για συνεχή  ενημέρωση, κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών της.

- Ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται με δημοσιογραφικές οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για επαγγελματικά συμφέροντα των μελών (εκπαιδευτικά, εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κ.λπ. θέματα).  

- Διατηρεί αρμονικές σχέσεις με τις Δημοσιογραφικές Ενώσεις στην Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο, συνεργάζεται ή και συνδέεται οργανωτικά μαζί τους. 

- Καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και ενότητας ανάμεσα στα μέλη της Ένωσης που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε νόμιμη επιδίωξη βελτίωσης της θέσης των μελών στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

- Αναλαμβάνει την σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης για τα μέλη της.

- Οργανώνει το ιστορικό αρχείο της Ένωσης για την μελέτη, αξιοποίηση και ανάδειξή του.

- Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και διοργανώνει πολιτιστικές δράσεις με σκοπό την διατήρηση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

- Αξιοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, το οποίο κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν καταστατικό, για την εξυπηρέτηση και την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.  

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΜΕΛΗ

 ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  

Άρθρο 5

(Μέλη)

 Μέλη της Ένωσης είναι συντάκτες / συντάκτριες (δημοσιογράφοι) που εργάζονται επαγγελματικά (αμειβόμενοι / αμειβόμενες) για τη εποπτεία και τη σύνταξη της δημοσιογραφικής ύλης:

 - Σε κάθε είδους Μέσα Ενημέρωσης (εφημερίδες, έντυπα, ηλεκτρονικά, ψηφιακά κ.α.)  με έδρα την ελληνική επικράτεια (εκτός Δήμου Αθηνών) τα οποία έχουν ειδησεογραφικό, ενημερωτικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο ή συνδυασμό κάποιων ή όλων των παραπάνω. Ειδικά για τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης προϋπόθεση είναι να λειτουργούν νόμιμα (όπως οι νόμοι του ελληνικού κράτους προβλέπουν για την ίδρυση και λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης).

- Ως ανταποκριτές / ανταποκρίτριες για την περιφέρειά τους, σε Μέσα Ενημέρωσης, ασχέτως έδρας και εμβέλειας, που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

- Σε γραφεία ή υπηρεσίες τύπου που εκδίδουν ενημερωτικά έντυπα ή διαχειρίζονται ενημερωτικές ιστοσελίδες δημοσίων αρχών, τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τα μέλη διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.

Άρθρο 6

(Εγγραφή μελών)

Τακτικά μέλη εγγράφονται συντάκτες / συντάκτριες (δημοσιογράφοι) που έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια αμειβόμενης δημοσιογραφικής εργασίας (ως εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή αυτοαπασχολούμενοι) σε Μέσα Ενημέρωσης χωρίς διακοπή ή και με διακοπή αλλά μόνο αν αυτή οφείλεται σε στράτευση ή σε σοβαρούς λόγους υγείας τους, και εξακολουθούν – στο χρόνο της αίτησης εγγραφής στην Ένωση - να προσφέρουν τις δημοσιογραφικές τους υπηρεσίες σε Μέσα Ενημέρωσης ή Γραφεία και Υπηρεσίες Τύπου, όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο.

 Δόκιμα μέλη εγγράφονται συντάκτες / συντάκτριες (δημοσιογράφοι) οι οποίοι εργάζονται (με σύμβαση εργασίας ή αυτοαπασχολούμενοι) για ένα (1) χρόνο επαγγελματικά (αμειβόμενοι), σε Μέσα Ενημέρωσης ή Γραφεία και Υπηρεσίες Τύπου, όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο. Παραμένουν δόκιμα για δύο (2) χρόνια και εφόσον εξακολουθήσουν να εργάζονται ως συντάκτες / συντάκτριες (δημοσιογράφοι) επαγγελματικά (αμειβόμενοι), σε Μέσα Ενημέρωσης ή Γραφεία και Υπηρεσίες Τύπου, όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, εγγράφονται στα Τακτικά Μέλη.

 Επίτιμα μέλη εγγράφονται μέλη της Ένωσης και πρόσωπα μη μέλη της Ένωσης που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και τη δημοσιογραφία, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται ομόφωνα ή με πλειοψηφία των 3/4  των μελών του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εκλέγονται και ο συνολικός τους αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα εικοστό (1/20) του συνόλου των τακτικών μελών της Ένωσης.

 Για να εγγραφεί συντάκτης / συντάκτρια  (δημοσιογράφος) τακτικό ή δόκιμο μέλος της Ένωσης πρέπει ακόμα :

 (α) να είναι Έλληνας – Ελληνίδα πολίτης. Για τους άνδρες – εφόσον ισχύει η υποχρεωτική στράτευση – να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους υποχρέωση ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα. Αν είναι πολίτης άλλης χώρας να βρίσκεται και να εργάζεται στην Ελλάδα νόμιμα.  

(β) να είναι ηλικίας τουλάχιστον 19 ετών και να μην είναι πάνω από 50 ετών.

(γ) να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,

(δ) να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό ή ατιμωτικό αδίκημα,

(ε) να έχει ασφαλιστική κάλυψη,

(στ) να μην είναι μέλος άλλης συγγενούς δημοσιογραφικής οργάνωσης.

 Η εγγραφή των τακτικών και των δόκιμων μελών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από αίτηση του συντάκτη / της συντάκτριας (δημοσιογράφου), στην οποία πρέπει να είναι προσαρτημένα τα αποδεικτικά (έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις) για τα απαιτούμενα στοιχεία (προϋποθέσεις) εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ή μη γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο / στην ενδιαφερόμενη.

Αν η απόφαση είναι θετική για την εγγραφή, ο εγγραφόμενος / η ενδιαφερόμενη, υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών να καταβάλλει στην Ένωση το δικαίωμα εγγραφής και την συνδρομή του τρέχοντος έτους ώστε να προχωρήσει η εγγραφή στο Μητρώο Μελών  (τακτικών ή δόκιμων) της Ένωσης.

Αν η απόφαση είναι απορριπτική, τότε ο συντάκτης / η συντάκτρια μπορεί να προσφύγει με αίτησή του μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών, δια του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα.

  

Άρθρο 7

(Διαγραφή μελών)

 Διαγράφεται από την Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος τακτικό ή δόκιμο:

 1. Αν έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου για την εγγραφή νέων μελών,

2. Αν καταδικάστηκε τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, προσβολή των ηθών σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος,

3. Αν διέκοψε τη δημοσιογραφική του εργασία σε Μέσα Ενημέρωσης ή Γραφεία και Υπηρεσίες Τύπου, όπως ορίζεται στο άρθρο πέντε (5), περισσότερο από δύο χρόνια. Στην περίπτωση  που αναλάβει πάλι δημοσιογραφική εργασία το μέλος που διαγράφτηκε, μπορεί να ζητήσει επανεγγραφή αλλά μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου συνεχούς δημοσιογραφικής εργασίας,

4. Αν καθυστερεί περισσότερες από δύο (2) ετήσιες συνδρομές και δεν τις καταβάλει μαζί με την τρίτη  συνδρομή,

5. Αν τιμωρηθεί με οριστική διαγραφή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ή για δεύτερη φορά με προσωρινή διαγραφή μέσα σε δύο χρόνια ή με ανάκληση στην τάξη δύο φορές και με επίπληξη τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο,

6. Αν απουσίαζε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες,

7. Αν λάβει πολιτική θέση σε δικτατορικό καθεστώς

8. Αν μέλος της Ένωσης λάβει πολιτική θέση (βουλευτής, μέλος κυβέρνησης, κομματική θέση στον τομέα των ΜΜΕ και της Ενημέρωσης) η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται για όσο διάστημα κατέχει αυτή τη θέση.

 

Άρθρο 8

(Παραίτηση μελών)

 Κάθε μέλος, τακτικό ή δόκιμο, μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ένωση, με γραπτή δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

  

Άρθρο 9

(Δικαιώματα μελών)

 Τα τακτικά μέλη:

- Μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με γνώμη και ψήφο, εφόσον όμως, πριν από την έναρξη των εργασιών της,  έχουν καταβάλλει τις συνδρομές τους.

- Εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Ένωσης.

- Προτείνουν με έγγραφο τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο ό,τι νομίζουν πως μπορεί να προωθήσει τους σκοπούς της Ένωσης.

- Απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που έχει εξασφαλίσει η Ένωση για τα μέλη της και όλες τις διευκολύνσεις που χορηγεί η Πολιτεία στους δημοσιογράφους. Για αυτό το λόγο εφοδιάζονται με Ειδικό Δελτίο Αναγνώρισης της δημοσιογραφικής τους ιδιότητας (Δημοσιογραφική Ταυτότητα) που εκδίδεται από την Ένωση και η ισχύς της ανανεώνεται κάθε χρόνο με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.  

 

Τα δόκιμα μέλη:

Παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, αν έχουν καταβάλλει όπως και τα τακτικά μέλη τις ετήσιες συνδρομές τους προς την Ένωση χωρίς όμως δικαίωμα γνώμης και ψήφου.

Παρίστανται στις εκδηλώσεις της Ένωσης και μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα, μετά από απόφαση του Δ.Σ., συμβάλλοντας στην υλοποίηση εργασιών και δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Μπορούν να καταθέτουν με έγγραφό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις και ιδέες που μπορούν να προωθήσουν τους σκοπούς της Ένωσης.

Το Ειδικό Δελτίο Αναγνώρισης που τους χορηγεί η Ένωση αναγράφει εμφανώς «ΔΟΚΙΜΟ ΜΕΛΟΣ».

 Τα επίτιμα μέλη:

Παρίστανται στη Γενική Συνέλευση χωρίς όμως δικαίωμα γνώμης και ψήφου. Η ετήσια συνδρομή στην Ένωση είναι προαιρετική. 

Παρίστανται στις εκδηλώσεις της Ένωσης και μπορούν να καταθέτουν με έγγραφό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις και ιδέες που στόχο έχουν να προωθήσουν τους σκοπούς της Ένωσης.

Το Ειδικό Δελτίο Αναγνώρισης που τους χορηγεί η Ένωση αναγράφει εμφανώς «ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ».

  

Άρθρο 10

(Υποχρεώσεις των μελών)

 Τα μέλη της Ένωσης, τακτικά και δόκιμα, υποχρεούνται :

1. Να ασκούν τη δημοσιογραφία, στο πλαίσιο του Ελληνικού Συντάγματος και των νόμων, με αίσθηση ευθύνης, ενσυνείδητα και με καλή πίστη.

2. Να τηρούν τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας (να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών, να μην επιδιώκουν οφέλη που αντιστρατεύονται την ηθική, να μην δέχονται επηρεασμούς για την αποσιώπηση της αλήθειας, κλπ. ).

3. Να κρατούν σε υψηλό επίπεδο το δημοσιογραφικό λειτούργημα με την άψογη διαγωγή και συμπεριφορά τους.

4. Να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της Ένωσης.

5. Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία.

6. Να καταβάλουν τις συνδρομές τους στην Ένωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

7. Να τηρούν πάντοτε την επαγγελματική αλληλεγγύη.

Οι παραβάσεις των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 11

(Όργανα διοίκησης)

Όργανα διοίκησης της Ένωσης είναι :

 1) Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο

  

Άρθρο 12

(Γενική Συνέλευση)

 Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο της Ένωσης. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη που έχουν πληρώσει τις ετήσιες συνδρομές προς την Ένωση.

Η Γενική Συνέλευση:

Ψηφίζει το καταστατικό της Ένωσης και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του.

Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Ένωση και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν εμπίπτει, παραπέμπεται υπ’ αυτού στην κρίση και την απόφαση της.

Εγκρίνει και τροποποιεί τον προϋπολογισμό.

Αποφασίζει για το διοικητικό και διαχειριστικό απολογισμό και καταλογίζει τυχόν ευθύνες. Αποφασίζει για την οργανωτική σύνδεση της Ένωσης με δημοσιογραφικές οργανώσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και την Ευρώπη και σ όλο τον κόσμο.  

Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.

Έχει την εποπτεία κα τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και το παύει αν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι.

Εγκρίνει ή τροποποιεί κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποφασίζει επί των προσφυγών υποψηφίων μελών που αφορούν την μη εγγραφή τους στην Ένωση ή μελών που αφορούν τη διαγραφή τους, όπως και επί προσφυγών δόκιμων μελών για την μετάταξή τους στα τακτικά μέλη.

Αποφασίζει τέλος την αναστολή της λειτουργίας της Ένωσης ή και την διάλυσή της. Στην περίπτωση της διάλυσης αποφασίζει ταυτόχρονα και για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται μια φορά το χρόνο και όχι αργότερα από τα μέσα του Φλεβάρη. Συγκαλείται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο που υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση το διοικητικό και διαχειριστικό απολογισμό, την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και τον προϋπολογισμό.

 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί με έγγραφο από το 1/5 των τακτικών μελών της Ένωσης, στο οποίο θα αναφέρονται απαραιτήτως και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 30 μέρες από την υποβολή σ’ αυτό του εγγράφου των μελών να συγκαλέσει τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή της, με εξουσιοδότηση του δικαστηρίου, μπορούν να συγκαλέσουν αυτά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Με την ίδια διαδικασία, αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, μπορεί να συγκληθεί και η Τακτική Γενική Συνέλευση.

 Η Ειδική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μόνο όταν πρόκειται για τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης, για την αναστολή της λειτουργίας της και για τη διάλυσή της.

 Άρθρο 13

(Προσκλήσεις)

 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα τακτικά μέλη της Ένωσης. Η πρόσκληση οφείλει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο (ημέρα και ώρα), τα θέματα και αν η συγκαλούμενη Συνέλευση είναι τακτική, έκτακτη, ειδική, πρώτη ή επαναληπτική.

Η πρόσκληση αποστέλλεται, με κάθε πρόσφορο μέσο, με φροντίδα της / του Γραμματέα της Ένωσης είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με υποχρέωση επιβεβαίωσης λήψης από το κάθε μέλος.

Στην πρόσκληση για επαναληπτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται λόγω ματαίωσης της πρώτης για έλλειψη απαρτίας, δεν επιτρέπεται να προστεθούν νέα θέματα. Πρόσκληση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν χρειάζεται, αν στην πρόσκληση για την πρώτη γίνεται ειδική μνεία πού και πότε θα συνέλθει η επαναληπτική.

Άρθρο 14

(Απαρτία)

 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/3 από τα τακτικά μέλη της Ένωσης που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους. Η επαναληπτική, αν είναι παρόντα το 1/4 από τα τακτικά μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους.

Η Ειδική Γενική Συνέλευση (τροποποίηση καταστατικού, αναστολή λειτουργίας, διάλυση της Ένωσης) βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/2  συν ένα από τα τακτικά μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους.

Η Γενική Συνέλευση αν συνέλθει χωρίς να διαπιστωθεί η απαρτία, κατά περίπτωση, δεν αποφασίζει έγκυρα.

 

Άρθρο  15

(Αποφάσεις)

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία (οι μισοί συν ένας) των μελών που μετέχουν στη λήψη τους.

Οι αποφάσεις της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που μετέχουν στη λήψη τους.

Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνονται πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία, διατυπώνονται με σαφήνεια και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Δεν μπορεί να παρθεί απόφαση σε θέμα που δεν αναφέρεται στην πρόσκληση της  Γενικής Συνέλευσης, και αν συμβεί να παρθεί η απόφαση αυτή είναι άκυρη.

 

 

Άρθρο 16

(Ψηφοφορία)

 Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια, εφόσον αφορά σε θέματα: εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, έγκρισης του διαχειριστικού απολογισμού, τροποποίησης του καταστατικού, αναστολής της λειτουργίας ή και διάλυσης της Ένωσης, απόφασης για προσωπικά ζητήματα και για κάθε άλλο θέμα που ο νόμος απαιτεί μυστική ψηφοφορία. Στις μυστικές ψηφοφορίες απαγορεύεται η παρουσία στην αίθουσα σε κάθε άτομο που δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Η ψηφοφορία για άλλο οποιοδήποτε θέμα (έγκριση προϋπολογισμού, κλπ.) είναι φανερή και γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

 Άρθρο 17

(Προεδρείο)

 Με την έναρξη των εργασιών της, η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα.

Ο / Η Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, τηρεί την ημερήσια διάταξη των θεμάτων, δίνει το λόγο με σειρά προτεραιότητας και τον αφαιρεί στην περίπτωση εκτροπής του ομιλητή σε θέματα ξένα προς το συζητούμενο ή και σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται απρεπείς εκφράσεις, ανακαλεί στην τάξη τους θορυβούντες ή παρεκτρεπόμενους και στην ανάγκη διακόπτει τη συνεδρίαση για λίγο προς αποκατάσταση της ησυχίας.

Ο / Η Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά, τα διατυπώνει τελικά και αφού τα θέσει υπόψη του / της Προέδρου, τα καταχωρεί στο Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Το πρακτικό υπογράφεται από τον / την Πρόεδρο και τον / την Γραμματέα.

 

 

Άρθρο 18

(Διοικητικό Συμβούλιο)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται τα θέματα της. Ενεργεί και δραστηριοποιείται στα πλαίσια του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης. Συγκαλεί τα μέλη σε Γενικές Συνελεύσεις (άρθρα 12 και 13) εισάγει και εισηγείται τα θέματα και εκτελεί τις αποφάσεις που παίρνονται. Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ένωσης μπορεί να προσλάβει με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου νομικό σύμβουλο και υπαλληλικό προσωπικό.

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις του, που πηγάζουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

 Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται χωρίς αμοιβή. Όταν πρόκειται για εκτέλεση υπηρεσίας, εκτός έδρας της Ένωσης και εκτός της μονίμου κατοικίας, η οποία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί στην ίδια απόφαση να εγκρίνεται ορισμένο χρηματικό ποσό για το μέλος ή τα μέλη, το οποίο θα καλύπτει τα στοιχειώδη έξοδα.

 Άρθρο 19

(Ανάδειξη και σύνθεση)

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναδεικνύεται από εκλογές, για τρία ( 3 ) χρόνια, με το σύστημα της απλής αναλογικής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Αποτελείται από επτά (7) μέλη, που συνέρχονται μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους, ύστερα από πρόσκληση εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγουν με ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Έφορο Δημοσίων Σχέσεων. Ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε προκύψουν λόγοι. Εκτός από τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ταυτόχρονα και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών γίνεται όχι πέρα από τα τρία (3) χρόνια που διαρκεί η θητεία τους.

  

Άρθρο 20

(Συνεδριάσεις)

 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το λιγότερο τέσσερα (4) μέλη του.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του σαν μέλος και καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του το κατά σειράν επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται, αν δεν υπάρχει ομοφωνία, κατά πλειοψηφία των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση και σε περίπτωση ισοψηφίας κρίνει η ψήφος του / της Προέδρου. Διατυπώνονται με σαφήνεια, καταχωρούνται στο Βιβλίο Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.  Στο κάθε πρακτικό καταχωρούνται επίσης, σε βραχυλογία οι απόψεις του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Άρθρο 21

(Αντικατάσταση μελών)

 Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή μ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχωρήσει οριστικά, τότε καλείται το νόμιμο αναπληρωματικό μέλος που καταλαμβάνει τη θέση αυτού που παραιτήθηκε ή αποχώρησε και η θητεία του ως τακτικό μέλος ταυτίζεται με το υπόλοιπο της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Άρθρο 22

(Πρόεδρος)

Ο / Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση σ’ όλες τις σχέσεις της με τις διοικητικές και δικαστικές αρχές. Δέχεται και κοινοποιεί αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα σε δίκη της Ένωσης, την οποία εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο.

Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει τις εργασίες του, δίνει και αφαιρεί το λόγο στην περίπτωση παρεκτροπής ή ανακαλεί στην τάξη τον παρεκτρέποντα και διακόπτει τη συνεδρίαση αν εξελίσσεται σε θορυβώδη. Θέτει σε ψηφοφορία θέματα που υποστηρίζονται διαφορετικές απόψεις. Εκτελεί και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Υπογράφει με τον / την Γραμματέα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών και με τον / την Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων.

Στο αξίωμα του / της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο πρόσωπο περισσότερο από τρεις (3) συνολικά θητείες είτε συνεχόμενες χρονικά είτε σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.  

  Άρθρο 23

            (Αντιπρόεδρος)         

 Τον / Την Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σ’ όλα του τα δικαιώματα ο / η Αντιπρόεδρος. Μπορεί όμως ο / η Πρόεδρος να αναθέσει στον / στην Αντιπρόεδρο και συγκεκριμένα καθήκοντα.

 Άρθρο 24

(Γραμματέας)

Ο / Η  Γραμματέας τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία καταχωρεί στο οικείο βιβλίο αφού εγκριθούν ύστερα από την ανάγνωσή τους στην επόμενη συνεδρίαση. Τηρεί το βιβλίο Μητρώου των μελών της Ένωσης που οφείλει να καταχωρεί σ’ αυτό κάθε επερχόμενη μεταβολή. Παραλαμβάνει τα έγγραφα που εισέρχονται στην Ένωση και διεκπεραιώνει τα έγγραφα που εξέρχονται αφού τα καταχωρήσει στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων – Εξερχόμενων Εγγράφων. Διεξάγει την αλληλογραφία σε συνεννόηση με τον / την Πρόεδρο, ευθύνεται για την τήρηση και τη φύλαξη του Αρχείου της Ένωσης, επιμελείται της καλής λειτουργίας των γραφείων της και υπογράφει με τον / την Πρόεδρο τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών. Τον / την Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

 

Άρθρο 25

(Ταμίας)

 Ο / Η Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις για τις οποίες εκδίδει διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων ή διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί τις πληρωμές για τις οποίες πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα που θα φέρουν τις υπογραφές του / της Προέδρου και της / του Γραμματέα και στα οποία θα αναφέρεται η αιτιολογία της δαπάνης, το πληρωτέο ποσό αριθμητικά και ολογράφως, ο δικαιούχος και η χρονολογία της έκδοσής τους. Στο κάθε χρηματικό ένταλμα θα πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη δαπάνη και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου της πληρωμής.

Καταθέτει τα ποσά που εισπράττει, το ταχύτερο δυνατό, σε πιστωτικό οργανισμό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να κρατάει για τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης, εκτός κατάθεσης, μικρό χρηματικό ποσό. Αναλαμβάνει χρήματα από το λογαριασμό καταθέσεων, ύστερα όμως από ειδική εξουσιοδότηση των Προέδρου και Γραμματέα της Ένωσης εφόσον πρόκειται για σημαντικό ποσό. Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και το βιβλίο Περιουσίας, ενημερώνει τον / την Γραμματέα σχετικά με τις συνδρομές που καταβάλουν τα μέλη της Ένωσης για την καταχώρησή τους στο βιβλίο Μητρώου και το Διοικητικό Συμβούλιο, στην τακτική κατά μήνα συνεδρίαση του για την οικονομική διαχείριση (έσοδα – έξοδα) του προηγούμενου μήνα, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

Καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης (κάθε χρονιάς) τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και αφού εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τα βιβλία Ταμείου και Περιουσίας και με τους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία, τα θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχό τους.

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης και αφού καταρτιστεί στην τελική του μορφή και εγκριθεί, τον εισηγείται και στη Γενική Συνέλευση. Εισηγείται επίσης σ’ αυτήν τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης. Τον / την Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο / η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων.

Άρθρο 26

(Έφορος Δημοσίων Σχέσεων)

 Ο / Η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων ασκεί κατά κύριο λόγο τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης, φροντίζει για την οργάνωση επαφών και διαλόγου με Αρχές, οργανισμούς και οργανώσεις και ιδιαίτερα με τις δημοσιογραφικές ενώσεις. Φροντίζει για την προετοιμασία και την διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, εκδρομών, συνεστιάσεων και δημοσίων εκδηλώσεων της Ένωσης.

Είναι άμεσος βοηθός του / της Προέδρου ή και του / της Αντιπροέδρου στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Άρθρο 27

(Όργανα Ελέγχου)

Τα όργανα ελέγχου της Ένωσης είναι:

 1) Η Ελεγκτική Επιτροπή

2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

 Η Γενική Συνέλευση, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με την ίδια διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα, εκλέγει (σε κοινό με αυτό ψηφοδέλτιο) την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο από τρία τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά

 

Άρθρο 28

(Ελεγκτική Επιτροπή)

Στην Ελεγκτική Επιτροπή έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας και εκλογής μέλη τα οποία έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Η Ελεγκτική Επιτροπή, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και εκλέγει τον / την Πρόεδρό της που φροντίζει για την εκπλήρωση του ελεγκτικού της έργου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, ουσιαστικά και τυπικά κάθε χρόνο ή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Ελεγκτικής Επιτροπής τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, τα λογιστικά βιβλία, τα στελέχη των διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών με τα παραστατικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου. Ο έλεγχος γίνεται στα γραφεία της Ένωσης. Τα συμπεράσματα του ελέγχου διατυπώνονται σε έκθεση την οποία η Ελεγκτική Επιτροπή, αφού ενημερώνει για το περιεχόμενό της το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση όταν συζητείται το θέμα του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης.

 

Άρθρο 29

 (Πειθαρχικό Συμβούλιο)

 Στο  Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται μέλη που έχουν συμπληρώσει πάνω από δέκα (10) χρόνια ως τακτικά μέλη της Ένωσης και δεν βαρύνονται με καταδίκη τους για πειθαρχικό παράπτωμα.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου συνέρχονται μετά την εκλογή τους και ορίζουν Πρόεδρο και Γραμματέα.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή ύστερα  από καταγγελία που υποβάλλεται σ’ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, από μέλος της Ένωσης ή και από τρίτο πρόσωπο κάθε παρεκτροπής και κάθε παράβασης των διατάξεων του καταστατικού ή των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τακτικό ή δόκιμο μέλος της Ένωσης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναζητεί την ουσιαστική αλήθεια σε κάθε υπόθεση, εξετάζει μάρτυρες, ακούει τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

Με την απόφασή του, αν είναι καταδικαστική, επιβάλει μια από τις ακόλουθες ποινές:

- Απλή Επίπληξη που κοινοποιείται στο ίδιο το μέλος  

- Επίπληξη που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της Ένωσης

- Ανάκληση στην τάξη χωρίς ή με γνωστοποίηση στα μέλη

- Προσωρινή διαγραφή μέχρι τριών (3) μηνών.

- Οριστική διαγραφή από την Ένωση.

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιείται μέσα σε δέκα (10) μέρες στον εγκαλούμενο, τον εγκαλούντα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Η απόφαση υπόκειται σε έφεση μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην έφεση αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των μελών της, ύστερα από μυστική ψηφοφορία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

  Άρθρο 30

 (Εφορευτική Επιτροπή)

 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και οι μυστικές ψηφοφορίες για όσα θέματα προβλέπονται από το καταστατικό, διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή, που την αποτελούν τρία (3) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τηρείται η τάξη κατά τις ψηφοφορίες και εποπτεύει να διενεργούνται σύμφωνα με το καταστατικό και τους νόμους.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που αφορούν αρχαιρεσίες, καταχωρούνται σε πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής που, μετά την υπογραφή του από τα μέλη της, παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Στις περιπτώσεις ισοψηφιών η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί κλήρωση και θεωρείται πως εκλέχθηκε αυτός που ευνοήθηκε από τον κλήρο.

Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

  Άρθρο 31

 (Διεξαγωγή των αρχαιρεσιών)

 Η εκλογή για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων σε Δευτεροβάθμια Οργάνωση που μπορεί να ανήκει η Ένωση γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι για τα παραπάνω αξιώματα κατέρχονται στην εκλογή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας τακτικών μελών της Ένωσης για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ένωσης, το λιγότερο πέντε (5) μέρες προ των εκλογών.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων παραδίδονται την ημέρα των εκλογών στην Εφορευτική Επιτροπή, όπως επίσης και το Μητρώο των μελών και ονομαστική κατάσταση των τακτικών μελών της Ένωσης που δικαιούνται ψήφου.

Την έναρξη της ψηφοφορίας κηρύσσει η Εφορευτική Επιτροπή κα αναγγέλλει τη λήξη της αμέσως όταν εξαντληθεί ο πίνακας των τακτικών μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν.

Ενστάσεις που υποβάλλονται τυχόν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι της εξαγωγής των αποτελεσμάτων εκδικάζονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκδίδει προσωρινή απόφαση. Οι ενστάσεις και οι αποφάσεις πάνω σ’ αυτές καταχωρούνται στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.

Μετά τη διαλογή των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς τους.

Οι 7 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι 3 της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι 3 του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων για Δευτεροβάθμια Οργάνωση κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας.

 Επειδή η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου είναι πανελλαδικό Σωματείο και τα μέλη της βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν παρέχονται οι ίδιες συνθήκες και δυνατότητες για να παραστούν όλα τα μέλη στην Γενική Συνέλευση και την διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η μεγάλη απόσταση και διάφορα προβλήματα μπορεί να καθιστούν αδύνατη την συμμετοχή των μελών, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων από την Αθήνα περιοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για να λύσει αυτό το πρόβλημα και να δώσει ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, έχει την δυνατότητα να εξετάσει περιπτώσεις εφαρμογής εκλογικής διαδικασίας που έχει καθιερωθεί σε σωματεία με μέλη σε όλη την Ελλάδα, όπως η ταχυδρομική ψήφος ή η ηλεκτρονική ψήφος.

Αν αποφασίσει να εφαρμόσει μια τέτοια εκλογική διαδικασία θα πρέπει να φέρει στην προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, πριν της εκλογοαπολογιστικής, αναλυτικό σχέδιο εφαρμογής της εκλογικής διαδικασίας το οποίο και θα πρέπει να εγκριθεί. Στη συνέχεια θα ενημερώσει όλα τα μέλη αναλυτικά για την εκλογική αυτή διαδικασία τρεις μήνες τουλάχιστον πριν την εφαρμογή της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΒΙΒΛΙΑ – ΠΟΡΟΙ

 Άρθρο 32

 (Βιβλία)

 Η Ένωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία :

1) Βιβλίο Εισερχομένων – Εξερχόμενων Εγγράφων

2) Μητρώο Μελών

3) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης

4) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

5) Βιβλίο Ταμείου

6) Βιβλίο Περιουσίας

 Άρθρο 33

 (Πόροι)

 Οι πόροι της Ένωσης είναι :

1) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών

2) Οι συνδρομές των μελών, τακτικών και δόκιμων που μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ. Σ.

3) Οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση για συγκεκριμένο λόγο.

4) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή ενισχύσεις της Ένωσης.

5) Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται νόμιμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Άρθρο 34

(Ταμείο Αλληλεγγύης)

α. Ίδρυση – μέλη – σκοπός

Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της Ένωσης αποφασίζει την σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης.

 Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (Τ.Α.Ε.Σ.Ε.Τ.) έχει ως μέλη του όλα τα τακτικά και δόκιμα μέλη της Ένωσης.  Στην συνέχεια αναγράφεται ως  «Ταμείο»

 Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή οικονομικής αρωγής στα μέλη της Ένωσης σε περιόδους μακρόχρονης ανεργίας, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης κι ανωτέρας βίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας.

 β. Διοίκηση  - Πόροι

Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται εκ των:

- Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου,  Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης. 

Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο / η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκτός κι αν δεν επιθυμεί. Σ αυτή την περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ανατίθεται σε άλλο μέλος, με σύμφωνη γνώμη του, τα καθήκοντα του Προέδρου.

 Πόροι του Ταμείου είναι:

Το 25% της ετήσιας συνδρομής των τακτικών και δόκιμων μελών της Ένωσης. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό με ευθύνη του / της Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. 

Η έκτακτη συνδρομή των μελών της Ένωσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Ένωσης

Δωρεές τρίτων, προαιρετικές εισφορές των μελών του, έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσει η Ένωση σκοπό την ενίσχυση του Ταμείου.

 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα πρέπει να καταθέσει προς έγκριση στην επόμενη από τη σύστασή του ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της Ένωσης «Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (Τ.Α.Ε.Σ.Ε.Τ.)» στον οποίο θα καθορίζονται οι μορφές οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της οικονομικής αρωγής στα μέλη της Ένωσης.

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο 35

 (Γενικές διατάξεις)

 1) Στην διαδικασία αυτοπρόσωπης παρουσίας το δικαίωμα της ψήφου δεν ασκείται με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εξαίρεση γίνεται για τα τακτικά μέλη που εργάζονται στο ίδιο Μέσο Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή ο αντιπρόσωπος που μπορούν να εξουσιοδοτήσουν είναι αποκλειστικά μεταξύ τους.

2) Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, όταν κριθεί τούτο αναγκαίο για τη λειτουργική προώθηση της Ένωσης, από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.

3) Η Ένωση αναστέλλει τη λειτουργία της ή και διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό, αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10).

4) Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης. Αντίγραφα κανονισμών κατατίθενται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

5) Κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του ελληνικού κράτους.

- Το παρόν Καταστατικό είναι αυτό που ψηφίστηκε στην Ειδική Γενική Συνέλευση της 11ης Φεβρουαρίου 2017

 

Για την Ειδική Γενική Συνέλευση

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΩΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                             ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Το τροποποιημένο καταστατικό της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου εγκρίθηκε με την 283/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών